سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
مبلغ 
 
 
تبلیغی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگی و اندیشه اسلامی 
دبیر گروه فقه و حقوق  
1376/01/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
نشریه تازه های اندیشه در مؤسسه طه 
دبیر نشریه 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
دبیر گروه علمی فقه و حقوق 
1376/01/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دفتر تنظیم و نشر آثار امام  
عضو گروه سیاست و اجتماع 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات حکومت اسلامی  
مدیر گروه پژوهشی حکومت اسلامی  
1384/01/01 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
1376/07/01 
 
نظام حقوقی در اسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی غرب تهران 
مدرس 
1377/07/01 
 
معارف 1 و 2 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی اراک 
مدرس 
1378/07/01 
 
اصول فقه  
تدریس 
مؤسسه علوم انسانی 
مدرس 
1384/07/01 
 
روش تحقيق در علوم سياسی